top of page
Vector.png

9

לו יכולת לא לעבוד כלל, ולקבל כל חודש בדיוק את הסכום הדרוש לכיסוי הוצאות המחייה, המזון והבריאות לכל ימי חייך - האם היית עושה את זה?

bottom of page